Wednesday, 7 January 2009

How to screw up farmers

Apply to build a cemetery on pristine land (outside development zone), down the road leading from Nadur to Ramla l-Hamra. Make sure that the number of graves applied for is big enough so that for example instead of 1,000 graves, MEPA will allow about let's say 600.

IMPORTANT: Make sure you have both the Nadur Mayor, the Gozo curia and the Minister for the Environment (now Gonzi)on your side.

Knowing that the spring water which Nadur’s farmers have been using for centuries will be contaminated, ensure that no hydrological studies will take place.

Infact this is what happened at the Nadur new cemetery.

MEPA exempted the church’s project from a proper Environment Impact Assessment, relying on a geological report carried out by Savior Scerri in 2005, which concluded that the cemetery would not have any impact on water resources.

However a report by Ing. Marco Cremona debunks the claim in a previous report commissioned by the Malta Environment and Planning Authority that the new cemetery would have “no adverse impact” on the natural springs.

In his report Marco Cremona notes “the very evident deterioration” of the quality of the farmers’ water sources in December 2007 after the commencement of excavation works, disproving the conclusion of the Scerri report.

Samples collected by Cremona as evidence show the once transparent spring water has turned milky white because of silt.

Since no other excavation works were being carried out in the area at the time, the report links this phenomenon to the cemetery excavations.

But MEPA gave the go ahead to the Church to carry oin with the digging and the Said Construction Ltd. eagerly started the ward even though the farmers appealed from the case.

Moreover as a consequence of the excavation works, farmers may soon experience a shortage of water in the summer months as the springs start registering a shortfall in their yield.

Cremona then concludes that since the farmers spring lies immediately downstream of the site of the proposed cemetery and since the catchment area for the supply of the farmers’ spring encompasses the site of the proposed cemetery; the activities taking place at the site of the cemetery will have a direct negative impact on the natural freshwater sources in the area.

Today, the natural spring waters are not only 'milky white', but after the heavy rains from yesterday, the photo show that cement mixed with the spring water is coming out from what was once called "the natural spring waters".

This is a shame on the Gozo Catholic Authorities, MEPA and the Government. What else is expected now from ec(h)o-Gozo?

Recommended reading: click here.

Tuesday, 6 January 2009

Int x'tahseb mis-sena l-gdida 2009?

Jien nahseb li ser tkun sena interessanti.

Probabbli tul ix-xahar ta' Jannar in-nies jibdew jircievu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U dan ser ikun ta' thassib ghall-maggoranza tal-familji bi dhul medju. Izda f'Marzu, imbaghad, ghax ikunu waslu l-elezzjonijiet, il-Gvern ihabbar trahhis fir-rati tad-dawl u l-ilma. Soltu storja nsomma.

F'April jrid jinbidel il-President u jkollna president jew presidenta, li suppost tgawdi ir-rispett ta' ghadd kbir ta' Maltin u Ghawdxin. Ma nafx kemm il-gvern nazzjonalista li m'ghandux il-maggoranza assoluta tal-voti tal-poplu Malti u Ghawdxi, jerga' jissogra jinnomina xi politikant iehor nazzjonalist. Nittama biss li ma jintghazilx xi hadd li jkun maghruf kemm hadem ghal xi partit izda mhux ghall- pajjiz.
F'Gunju wiehed irid izomm f'ghajnejh li l-Maltin u l-Ghawdxin kollha ser ikun mitluba jivvutaw u jaghzlu membri ghal Parlament Ewropew u ghal numru ta' kunsilli lokali. Hawnhekk il-poplu ser jerga' jfakkar lill-gvern li huma ghandhom il-poter fuq il-vot taghhom. Allura ma nistaghgibx li nerga' nara manuvri ma' xi kategoriji ta' votanti, bhalma gara bejn Gonzi u dawk li bnew illegalment fl-Armier lejlet l-elezzjoni generali. Lanqas nistaghgeb jekk, minkejja li l-insib spicca fl-1 ta' Jannar, in-nazzjonalisti jippruvaw jilghabu xi loghba ohra mal-kaccaturi u n-nassaba. Probabbli wkoll naraw xi applikazzjonijiet miftuha ghal-xoghol mal-Gvern u forsi anke xi sorprizi fil-hatriet. L-esperjenza urietna li l-kilba ghal poter taf taghmel minn kollox.Mill-banda l-ohra, nahseb li nibdew naraw xi rizultati ta' xi riformi mwieghda qabel l-elezzjoni. Fosthom dik tal-ligi tal-kera, tal-kunsilli lokali u tat-trasport pubbliku. Inhoss li din ta' l-ahhar hija l-aktar wahda li ser tolqot b'mod immedjat lil ghadd kbir ta' nies. Ironikament, ir-riforma tat-trasport pubbliku suppost tibda mill-gzira t'Ghawdex, fejn it-trasport pubbliku huwa kwazi inezistenti – allura anke jekk inzidu xi rotta, din tkun okkazzjoni tajba fejn nistghu naqtghu xi zigarella u narawhom fuq l-ahbarijiet tat-tmienja ghax xi hadd jiddeciedi li din l-ahbar ghandha news value. Interessanti naraw kif Austin Gatt u Govanna Debono ser jahdmu flimkien biex ma jirfsux kallijiet.Bil-haqq insejt ir-riforma tal-MEPA! Bhal hafna tibdiliet ohra li saru huwa inutli li tbiddel il-work practice jekk ma tbiddilx il-work ethics. Nifhem li din ta' l-ahhar ser tkun bicca xoghol iebsa ghal Lawrence Gonzi, li nehha din ir-responsabbilta' minn idejn George Pullicino. Id-diffikulta' tibqa li wara li darrew lin-nies jemmnu li 'mhux kemm taf imma lil min taf', issa jriduna nahsbu b'mod iehor. Ma nahsibx li taht tmexxija ta' gvern immexxi minn partit wiehed wahdu f'kollox, 'kollox huwa possibbli'.Nahseb li din is-sena wkoll tibqa is-sena tas-skiet u fomm maghluq fuq affarijiet li suppost isahhu d-demokrazijka f'Malta Ewropeja. In-nies mhux ser jinsew il-manuvri li nkixfu lejn tmiem is-sena li ghaddiet mill-e-mail ta’ Pawlu Borg Oliver fejn talab lill-Gvern jerga' jibda jghaddi lill-Partit Nazzjonalista informazzjoni personali u sensittiva ta' nies privati li jkunu marru ghandu b'xi ilment jew talba ghal ghajnuna. Ghalhekk mhux sorpriz li matul din is-sena wkoll, Lawrence Gonzi jibqa' sieket dwar dan ukoll.Mill-banda l-ohra, zgur li din is-sena ser nisimghu hafna kliem ta' ottimizmu kemm mit-tmexxija nazzjonalista u anke mit-tmexxija laburista. Diskorsi.

Fuq livell internazzjonali, nahseb li hemm stennija dwar il-hidma tal-President Amerikan Barak Obama. Nahseb l-akbar stennija hija kif dan l-ewwel President Afro-Amerikan ser jahdem favur il-paci u s-serhan tal-mohh f'dinja mbezza' mill-kunflitti, traffikar tan-nies f'pajjizi b'mod irregolari, gwerer, guh u ngustizzji.

Nahseb li naraw tibdiliet drastici dwar il-politika Ewropea rigward dak li kien jissejjah is-suq hieles f'dinja globalizzata.


Indunajna issa li s-sinjur aktar ma jkollu aktar irid, xi drabi b'detriment ghal min hu ifqar. Nahseb li fejn qabel il-gvernijiet tal-pajjizi hallew liberta’ assoluta lis-suq b'rizultat li l-ekonomija dinjija falliet; issa naraw li l-gvernijiet ser ikollhom jaghtu kaz aktar il-harsien socjali tac-cittadini taghhom. Allura nistenna li nara Ewropa aktar socjali.

Fuq livell personali, nahseb li ser tkun sena fejn ser inkompli nitghallem hafna affarijiet godda fosthom kif norganizza l-quccija ghat-tifel, li f'Mejju 2009 jaghlaq sena.
U INT?


ara l-link billi taghfas hawnhekk.