Tuesday, 6 January 2009

Int x'tahseb mis-sena l-gdida 2009?

Jien nahseb li ser tkun sena interessanti.

Probabbli tul ix-xahar ta' Jannar in-nies jibdew jircievu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U dan ser ikun ta' thassib ghall-maggoranza tal-familji bi dhul medju. Izda f'Marzu, imbaghad, ghax ikunu waslu l-elezzjonijiet, il-Gvern ihabbar trahhis fir-rati tad-dawl u l-ilma. Soltu storja nsomma.

F'April jrid jinbidel il-President u jkollna president jew presidenta, li suppost tgawdi ir-rispett ta' ghadd kbir ta' Maltin u Ghawdxin. Ma nafx kemm il-gvern nazzjonalista li m'ghandux il-maggoranza assoluta tal-voti tal-poplu Malti u Ghawdxi, jerga' jissogra jinnomina xi politikant iehor nazzjonalist. Nittama biss li ma jintghazilx xi hadd li jkun maghruf kemm hadem ghal xi partit izda mhux ghall- pajjiz.
F'Gunju wiehed irid izomm f'ghajnejh li l-Maltin u l-Ghawdxin kollha ser ikun mitluba jivvutaw u jaghzlu membri ghal Parlament Ewropew u ghal numru ta' kunsilli lokali. Hawnhekk il-poplu ser jerga' jfakkar lill-gvern li huma ghandhom il-poter fuq il-vot taghhom. Allura ma nistaghgibx li nerga' nara manuvri ma' xi kategoriji ta' votanti, bhalma gara bejn Gonzi u dawk li bnew illegalment fl-Armier lejlet l-elezzjoni generali. Lanqas nistaghgeb jekk, minkejja li l-insib spicca fl-1 ta' Jannar, in-nazzjonalisti jippruvaw jilghabu xi loghba ohra mal-kaccaturi u n-nassaba. Probabbli wkoll naraw xi applikazzjonijiet miftuha ghal-xoghol mal-Gvern u forsi anke xi sorprizi fil-hatriet. L-esperjenza urietna li l-kilba ghal poter taf taghmel minn kollox.Mill-banda l-ohra, nahseb li nibdew naraw xi rizultati ta' xi riformi mwieghda qabel l-elezzjoni. Fosthom dik tal-ligi tal-kera, tal-kunsilli lokali u tat-trasport pubbliku. Inhoss li din ta' l-ahhar hija l-aktar wahda li ser tolqot b'mod immedjat lil ghadd kbir ta' nies. Ironikament, ir-riforma tat-trasport pubbliku suppost tibda mill-gzira t'Ghawdex, fejn it-trasport pubbliku huwa kwazi inezistenti – allura anke jekk inzidu xi rotta, din tkun okkazzjoni tajba fejn nistghu naqtghu xi zigarella u narawhom fuq l-ahbarijiet tat-tmienja ghax xi hadd jiddeciedi li din l-ahbar ghandha news value. Interessanti naraw kif Austin Gatt u Govanna Debono ser jahdmu flimkien biex ma jirfsux kallijiet.Bil-haqq insejt ir-riforma tal-MEPA! Bhal hafna tibdiliet ohra li saru huwa inutli li tbiddel il-work practice jekk ma tbiddilx il-work ethics. Nifhem li din ta' l-ahhar ser tkun bicca xoghol iebsa ghal Lawrence Gonzi, li nehha din ir-responsabbilta' minn idejn George Pullicino. Id-diffikulta' tibqa li wara li darrew lin-nies jemmnu li 'mhux kemm taf imma lil min taf', issa jriduna nahsbu b'mod iehor. Ma nahsibx li taht tmexxija ta' gvern immexxi minn partit wiehed wahdu f'kollox, 'kollox huwa possibbli'.Nahseb li din is-sena wkoll tibqa is-sena tas-skiet u fomm maghluq fuq affarijiet li suppost isahhu d-demokrazijka f'Malta Ewropeja. In-nies mhux ser jinsew il-manuvri li nkixfu lejn tmiem is-sena li ghaddiet mill-e-mail ta’ Pawlu Borg Oliver fejn talab lill-Gvern jerga' jibda jghaddi lill-Partit Nazzjonalista informazzjoni personali u sensittiva ta' nies privati li jkunu marru ghandu b'xi ilment jew talba ghal ghajnuna. Ghalhekk mhux sorpriz li matul din is-sena wkoll, Lawrence Gonzi jibqa' sieket dwar dan ukoll.Mill-banda l-ohra, zgur li din is-sena ser nisimghu hafna kliem ta' ottimizmu kemm mit-tmexxija nazzjonalista u anke mit-tmexxija laburista. Diskorsi.

Fuq livell internazzjonali, nahseb li hemm stennija dwar il-hidma tal-President Amerikan Barak Obama. Nahseb l-akbar stennija hija kif dan l-ewwel President Afro-Amerikan ser jahdem favur il-paci u s-serhan tal-mohh f'dinja mbezza' mill-kunflitti, traffikar tan-nies f'pajjizi b'mod irregolari, gwerer, guh u ngustizzji.

Nahseb li naraw tibdiliet drastici dwar il-politika Ewropea rigward dak li kien jissejjah is-suq hieles f'dinja globalizzata.


Indunajna issa li s-sinjur aktar ma jkollu aktar irid, xi drabi b'detriment ghal min hu ifqar. Nahseb li fejn qabel il-gvernijiet tal-pajjizi hallew liberta’ assoluta lis-suq b'rizultat li l-ekonomija dinjija falliet; issa naraw li l-gvernijiet ser ikollhom jaghtu kaz aktar il-harsien socjali tac-cittadini taghhom. Allura nistenna li nara Ewropa aktar socjali.

Fuq livell personali, nahseb li ser tkun sena fejn ser inkompli nitghallem hafna affarijiet godda fosthom kif norganizza l-quccija ghat-tifel, li f'Mejju 2009 jaghlaq sena.
U INT?


ara l-link billi taghfas hawnhekk.

2 comments:

Anonymous said...

Kif torganizza il-quccija titghallima malajr.
Pero li titghallem fuq il kwistojonijiet l-ohra ma nafx kemm se titghallem.
Forsi titghallem li ir-rabja u il-giri minn naha ghall ohra ma jsarrfu xejn.
Kollox kien, ghadu u jibqa KIF KIEN. Thabbel mohhok xejn.
Il-passat mera ghall dak li gej.
Pessimizmu experjenzat.

Victor Galea said...

Anonymous seems to be happy about the Status Quo of his (and my) country.
Apparently s/hes is trilled about the way things are and were in the past and is assuring us that things will remain the same for this New Year. Wow!
S/he also says that my efforts (giri minn naha ghall ohra?) achieved nothing.
Well,
The following catalogue of AD accomplishments in the post few months demonstrably attests otherwise. Don't you agree?

1) Departure tax: scheduled for abolition.

2) Rent laws: under review.

3) The cost of house property is now centre stage in national political debates.

4) Implementation of AD renewable energy policy under consideration by the present administration.

5) Reduction in Gozo ferry rates.

6) Ix-Xaghra l-Hamra: saved. A legal status is now called upon.

7) Ta' Cenc: untouched.

8) No mention of marinas and golf courses during gonzi's budget speeches.

9) Abolition of spring hunting.

10) Niche tourism such as eco and agro tourism are now under serious consideration.

11) The Gozo region remained one whole electoral district.

12) Empowerment of the environmental lobby: the GonziPN are trying their best to wear a Green suit :)

And please do not forget about the eco-gozo.

That AD unquestionably lends focused electoral clout to what would otherwise be a highly fragmented environmental lobby was further highlighted recently by a newspaper correspondent who made a very telling observation: "Alternattiva Demokratika has achieved all this without parliamentary representation: imagine how much more we could accomplish with it".

Indeed.
Vic.