Thursday, 3 July 2008

Mhux cimblu imma 'glockenspiel'

Hafna hawnhekk ighidulu cimblu. Ma nafx 'l ghaliex. Propjament glockenspiel jissejjah.

Mhux strument facli. L-aktar li jindaqq f'baned militari. Forsi ghax jirrekjedi certu dixxiplina biex iddoqqu?

Gieli kont Malta u smajt lil xi bandist idoqqu. Fil-baned Ghawdxin qatt ma smajtu ghalkemm xi 15-il sena ilu kont qed nghallmu lil wihed bandist mix-Xewkija - Ta' Fantin. Imma ma tantx dam idoqqu wisq. Nifhem li l-banda fiha rabta.

Il-glockenspiel huwa strument iehor li jghogobni. Pero' trid toqghod attend kif iddoqqu. Il-hoss fl-gholi (high pitch) tieghu jinstema' hafna u allura daqsxejn ta' zball jinstema wisq!

Trid tkun ziemel ghalih - kif ighidu. U jrid ikollok 'widna' tajba wkoll.

Xi ghaxar snin ilu, il-kunjatu kien xtara wiehed biex idoqqu mal-banda tar-rahal tieghu iz-Zebbug - banda li kienet ghadha kif giet imwaqqfa. Il-kunjatu daqqu darba u fullstop. Jien mort tajjeb, ghax kultant kont intektiklu daqtejn (lic-cimblu).


Xi gimgha ilu gie Mawrizju ta' Sander id-dar. Kien jaf li jien indoqq ic-cimblu u qalli jekk nithajjarx indoqq mal-banda ta' l-Gharb. Ghidtlu "mela le" anzi apprezzajt li qalli.

Gabli CD b'xi marci. Il-kunjatu silifni ic-cimblu u ghamilt gimgha nippruvah. Ergajt rattabt naqra idejja. Indoqq ic-Cd fuq il-player u ndoqq ic-cimblu mieghu.

Illejla Mawrizju gabli beritta u ngravata ghax ta' l-Gharb ser idoqqu l-marcijiet. Trid tarani bl-uniformi ta' bandist hej!

Mort. Daqqejt u hadt pjacir.

Filwaqt li naghti l-festa t-tajba lin-nies ta' l-Gharb, ismaghni ndoqq l-Innu Marcia sieheb billi taghfas fuq il-vidjow clip hawn taht:

Dreaming versus Reality

Almost twenty years ago, the Malta Greens (AD) were talking about the need for serious investment in alternative sources of energy (sun, wind, sea) rather than depending completely on fossil fuels.

The Labour and Nationalists then, completely ignored AD's suggestions on sustainable development including their policies on energy.

Again and again AD continued stressing that electricity production from alternative sources was the future. Again ignored.

But now?

Politicians acknowledges that alternative sources of energy were useful because they were good for the environment.

The tax-payer (me included) acknowledges that electricity bills are becoming much too high!

Reality is different than dreaming. Remember the picture of the billboard? I hope that you are "mohhok mistrih"....go and switch off the lights!

Ir-riforma fil-ligi tal-Kera

Dak li suppost qed jaghmel l-istat, qieghdin jaghmluh numru ta' sidien ta' djar. U dan minkejja li ahna lkoll inhallsu t-taxxi li minnhom suppost l-istat jonfoqhom f'inizjattivi biex hadd ma jaqa' lura fis-socjeta' taghna.

Imma mhux hekk gara mill-gwerra 'l hawn fil-kaz tal-ligijiet tal-kera.

Fi zmien ta' wara l-gwerra, kien gust li kulhadd jaghti sehemu sabiex kulhadd ikollu saqaf fuq rasu, peress li dak iz-zmien hafna familji spiccaw bla dar u ghalhekk min kellu aktar minn dar wahda beda jikri lill-dawn in-nies.

X'gara allura?

Is-sidien ta' dawk id-djar kienu jdahhlu ftit soldi u xelini mill-kera. Ghaddew is snin u l-kera baqghet l-istess. Mhux biss...

Is-sidien tad-djar ma setghux juzawhom - l-anqas ghal uliedhom stess. Il-kirjiet baqghu jintirtu mill-buz buz nannu ghall-buz nannu u ghan-nannu ecc. U t-tajba hi li jekk dan il-post mikri jkollu bzonn xi manutenzjoni ikun irid jirrangah is-sid bi spejjes tieghu minkejja li min joqghod fil-kera baqa' jhallas ix-xelini.

Allura hawn kaz ta' ingustizza. U din l-ingustizzja baqghet tgerbeb matul is-snin kemm taht Borg Olivier, kemm taht Mintoff, il-KMB, Eddie (jew Edward) Fenech Adami, Sant u Gonzi.

Minghajr biza' ta' xejn, Alternattiva Demokratika (AD) indirizzat din l-anomalija meta bdiet titkellem dwar dan is-suggett.

L-avversarji taghna (bhas-soltu) bdew jaraw x'ha jaqilghu. U qalu taf!

Fost kollox qalu li ta' l-AD jridu jitfghu in-nies 'l barra. Ara x'kull wahda!

Minkejja kollox l-AD baqghet ghaddejja b'kampanja favur it-tibdil tal-ligi tal-kera. Is-success ta' din il-kampanja lahaq il-qofol tieghu meta qabel l-elezzjoni generali ta' Marzu li ghadda, il-GonziPN accetta l-fatt li hemm bzonn ta' riforma fil-ligi tal-kera; anzi saret wieghda fil-programm elettorali. Kemm hi sabiha l-hajja hux?

U issa l-gvern qed jaffaccja l-muzika (facing the music kif ighidu bl-Ingliz) b'John Dalli fi tmum. Dalli iva, ghax issa sar ministru tal-politika socjali. Dak, li darba jien stess smajtu jghid li ta' "l-alternattiva hlief fuq l-ambjent ma jitkellmux".

Dalwaqt jinduna Dalli li ta' l-AD mhux fuq l-ekologija biss jitkellmu!

Nissugerielkom taghtu titwila dak li diga kiteb bhala l-ewwel reazzjoni tal-White Paper, il-Kelliem ta' l-AD dwar l-izvilupp sostenibbli, il-Perit Cacopardo billi taghfas HAWN.