Thursday, 3 July 2008

Mhux cimblu imma 'glockenspiel'

Hafna hawnhekk ighidulu cimblu. Ma nafx 'l ghaliex. Propjament glockenspiel jissejjah.

Mhux strument facli. L-aktar li jindaqq f'baned militari. Forsi ghax jirrekjedi certu dixxiplina biex iddoqqu?

Gieli kont Malta u smajt lil xi bandist idoqqu. Fil-baned Ghawdxin qatt ma smajtu ghalkemm xi 15-il sena ilu kont qed nghallmu lil wihed bandist mix-Xewkija - Ta' Fantin. Imma ma tantx dam idoqqu wisq. Nifhem li l-banda fiha rabta.

Il-glockenspiel huwa strument iehor li jghogobni. Pero' trid toqghod attend kif iddoqqu. Il-hoss fl-gholi (high pitch) tieghu jinstema' hafna u allura daqsxejn ta' zball jinstema wisq!

Trid tkun ziemel ghalih - kif ighidu. U jrid ikollok 'widna' tajba wkoll.

Xi ghaxar snin ilu, il-kunjatu kien xtara wiehed biex idoqqu mal-banda tar-rahal tieghu iz-Zebbug - banda li kienet ghadha kif giet imwaqqfa. Il-kunjatu daqqu darba u fullstop. Jien mort tajjeb, ghax kultant kont intektiklu daqtejn (lic-cimblu).


Xi gimgha ilu gie Mawrizju ta' Sander id-dar. Kien jaf li jien indoqq ic-cimblu u qalli jekk nithajjarx indoqq mal-banda ta' l-Gharb. Ghidtlu "mela le" anzi apprezzajt li qalli.

Gabli CD b'xi marci. Il-kunjatu silifni ic-cimblu u ghamilt gimgha nippruvah. Ergajt rattabt naqra idejja. Indoqq ic-Cd fuq il-player u ndoqq ic-cimblu mieghu.

Illejla Mawrizju gabli beritta u ngravata ghax ta' l-Gharb ser idoqqu l-marcijiet. Trid tarani bl-uniformi ta' bandist hej!

Mort. Daqqejt u hadt pjacir.

Filwaqt li naghti l-festa t-tajba lin-nies ta' l-Gharb, ismaghni ndoqq l-Innu Marcia sieheb billi taghfas fuq il-vidjow clip hawn taht:

6 comments:

joan said...

Irrid nisimghhek ddoqqu Vic. Weghedni li meta nkun hemm l-ewwel darba ddoqqli xi haga:)

brigitte Galea said...

Taghrif interessanti dwar ic-'cimblu'. Issa la gietek din l-oportunita li ddoqqu kompli sejjer hekk forsi ghad narawk ukoll Malta f'xi festa tar-rahal. F'dak il-kaz ghidli halli nigi narak!

Pauline said...

Proset, Karriera gdida din fil banda,nittama li xi darba narak waqt xi marc.

odette said...

Basta ghidt li jekk tiehu zball tghidx kemm jinstemha jien bil-kemm smajtu ahseb u ara .......l-istrumenti kollha sbieh , mhux biss ic cimblu........ ghax ma daqqetx bicca wahdek u semmajtilna mela mal banda il-hoss tieghek inheba....hekk kellimtek!

brother Lino said...

Prosit ghalik ghandi pjacir li tghllimt strument iehor ,bravu u dan l'instrument jixraqlek ghax isserhu fuq dik izzaqq li ghandek
;):)..)lol

Victor Galea said...

Lil brother Lino....
imnalla dik iz-zaqq...hekk qed isservi ta' protezzjoni civili hux :)