Friday, 11 July 2008

Il-Kappella tal-Kangaroo

Il-Mepa Qorti tal-Kangaroo,” huma fost il-kliem ibsin użati mill-Imħallef Joe Galea Debono fil-konfront ta’ l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar f’kawża li fetaħ bħala ċittadin komuni, flimkien ma’ aktar minn 30 persuna oħra (aktar dettallji HAWN)
Wasalt fic-Centru ta' l-Universita' (Ghawdex) fit-triq li taghti mix-Xewkija ghall-Imgarr f'xi l-11:05.

F'dan il-post hemm kamra mdaqqsa li fiha kultant jiltaqa' l-Bord ta' l-Apelli tal-MEPA. Ghal min ghadu ma jafx, M.E.P.A. tfisser Malta Environment and Planning Authority. U Ghal min forsi ghadu ma jafx, tajjeb li lkoll inkunu nafu li din l-Awtorita' m'ghadhiex taqa' taht il-Ministru George Pullicino, izda 'ghall-grazzja t'Alla' taht wiehed aqwa minn Ministru. Il-MEPA issa taqa' propju taht il-Prim!

U tghidx kemm kien hawn nies qabel l-elezzjoni generali xejru bnadar u ferhu ghax hasbu li ladarba l-MEPA ser taqa' taht il-Prim, l-affarijiet issa ser jimxu aktar bil-galbu! Sahansitra anke ghaqda ambjentali qalet li thossha gratified li l-Prime Minister highlighted the importance of sustainable development u il-htiega tal-MEPA reform in his recent diskors tal-Parliament.

Wow!

Ha nkompli nghidilkom dwar il-kappella tal-Kangaroo....

Allura ghandkom tkunu tafu li c-Centru ta' l-Universita f'Ghawdex zmien ilu kien sptar ghal persuni b'mard mentali u s'intendi bhal kull istituzzjoni fil-pajjiz sagru u kottoliku taghna; kont issib il-kappella.

Meta mbaghad minn sptar sar ic-centru ta' l-Universita', din il-kappella inbidlet f'lecture room.

U meta l-Board ta' l-Appelli tal-MEPA jkollu bzonn jisma' l-appelli f'Ghawdex, din il-kappella taqbez qabza ohra u tinbidel f'kawzi-awla gudizzjarja.

Fhimt 'l ghaliex il-kappella tal-Kangaroo issa?

Mhux biss. Isma' x'gara illum perezempju....

Kif ghidt, wasalt f'xi 11:05. Kien hemm xi nies fuq barra b'xi kartelluni biex jipprotestaw mall-MEPA talli ghadha ghaddejja bil-kwistjoni ta' l-izvilupp fir-Ramla l-Hamra. (ara r-ritratt).

Hafna ppreferew joqghodu barra biex jidhru fuq is-Super One. Halli ghalihom tas-Super One f'okkazjoni bhal din! Nahseb indumu xahar nisimghu l-istess fin-news tas-7.30. Jew forsi il-kumitat ta' l-etika il-gdid tal-lejber jaghtihom parir biex dawn l-istrategiji jbiddluhom?

Jien dhalt fil-kwazi-awla peress li kien hemm l-aircondition u sabiex nilhaq post bil-qieghda quddiemnett halli nisma', nara u nifli sew.

U mnalla ghax kull ma kien hemm tuzzana siggijiet! Gbidt wiehed u poggejt fuqu. Ftit wara bdew dehlin hafna nies u spiccaw bil-wieqfa. X'hin Spietri bejli (ic-chairman tal-board tal-Appell u dak li hareg ghall-elezzjonijiet man-Nazzjonalisti u li gie appuntat Chairman mill-President tar-Repubblika fuq parir tal-Ministru tal-Gustizzja) beda jghajjat u jkecci lil kull min kien bil-wieqfa. Dun Manwel ghamel sewwa. Dak sab mejda f'kantuniera u pogga bil-qieghda hemm.

Imma tant il-kwazi-awla bdiet timtela bin-nies li l-aircondition ma baqax jaghmel effett. In-nies bdew irewhu. Jien kelli nqum minn bil-qieghda bis-shana. Wiehed minn tal-Board ipprova jiftah tieqa. Ic-chairman tal-Board kien jidher li kellu tensjoni fuqu ddoqq u beda jghajjat ma' siehbu: "Hallikom mit-twieqi, hallikom mit-twieqi"

L-Appell tar-Ramla l-Hamra beda jinstema f'xi 13:00.

Allura mill-11:05 sas-13:00 kelli x-xorti noqghod nisma' bid-decizjonijiet ta' l-appelli minn dan il-famuz board. U kien hemm appelli tafux! U daqshekk iehor kien hemm periti u avukati. Heqq kulhadd irid jiekol hux.

Miskin ic-cittadin!

Hin minnhom it-tifel ta' wiehed mill-izviluppaturi tar-Ramla mar biex jigbed ritratt. Jien gejt nidher gharqan xraba u fl-istess hin bi tbissima. Izda ma kienx mument li c-Chairman induna bil-flexx ghax sbroffa u beda jghid:

"Dan il-post (cioe l-ex kappella) huwa kazi-awla. Ma rridx ritratti." Victor (ghax kemm ukoll kien jismhu l-'fotografu' qallu li ser ihassar ir-ritratt.

"U ma rridx nies bix-shorts"

U povru Martinu li kien bilqieghda hdejja kien wiehed minn dawk il-povri cittadini li gew mieghi biex nuru d-dizapprovazzjoni taghna ghall-izvilupp tal-villel taht Ghar Calypso fir-Ramla; kellu jitlaq 'l barra.

Jien le imma :)

U allura kien hemm ukoll periti li kienu lebsin ix-shorts. Dawn kellhom imorru id-dar, jilbsu qalziet twil u jerghu jigu lura.

Messhom ghamlu tabella fil-bieb tad-dhul ta' din il-'kwazi-awla'.....kieku jien kont nikteb hekk:

Hawnhekk kien hawn kappella
u allura ma tistax tidhol b'qalziet ta' taht jew bix-shorts.


Smajt kemm-il appell imma ma smajtx decizjoni wahda mgiddma. Stajt ninnota l-espressjonijiet ta' stmerrija fuq ucuh ic-cittadini. Bdejt ukoll nara espressjonijiet differenti fuq ucuh xi periti u avukati. Daz-zgur.

Povru cittadin!

L-appelli kollha diferiti ghad-29 ta' Novembru 2008 (dak iz-zmien ma nahsibx li jigu lebsin ix-shorts).

Biex tghaxxaqha, hin minnhom issa bdew dehlin il-gurnalisti. "Ma rridx ritratti! Ahna hawn qed naghmlu xogholna" rega' ghajjat ic-Chairman tal-Bord ta' l-Appelli tal-MEPA.

"Anke ahna qed naghmlu xogholna" qallu Mark Micallef tat-Times u kien hemm gurnalist iehor urieh il-Press Card (bhal dik ta' Jerrfrey Pullicino Orlando, tiftakar?).

Kif dahlet il-gurnalista ta' l-Independent, mar fuqha l-pulizija ta' l-ghassa u stahbiha wara kolonna. Ma nafx 'l ghaliex. Ma tghidx kienet liebsa ndecenti fil-kappella tal-kangaroo!

F'xi s-13:00 resqu l-avukat Charlie Galea f'isem l-izviluppaturi tal-villel tar-Ramla u l-Perita ta' Dimech u fuq in-naha l-ohra dawk li kienu ghamlu l-oggezzjoni.

Waqa skiet perfett, waqt li corma Nglizi (li jghixu Ghawdex) resqu 'l quddiem bhallikieku ser jifmhu xi haga minn dak it-tgedwid bil-Malti.

Membru tal-board staqsa 'l ghaliex fil-file ma hemmx record li l-appell thallas mill-applikanti.

L-avukat Galea sostna li l-izviluppaturi baghatu l-fee.

Il-membru tal-board beda jispjega li apparti li fil-file tieghu ma hemmx dan ir-record, is-somma tal-fee ma kenitx kompatibbli mal-legal notice li kienet harget dan l-ahhar.

"Allura ghidulna kemm ghadna nhallsu u nhallsu" qal l-avukat f'isem l-izviluppaturi.

U ara daqsxejn kemm ic-Chairman ghandu qalb hanina....

Beda jiddetta hekk waqt li l-iskrivana tal-Board bdiet tittajpja fuq il-laptop....

"Fi zmien 10 t'jiem l-appellant irid jirranga l-affarijiet (cioe' l-hlas dovut)....u d-decizjoni finali diferita ghad-29 ta' Novembru."
Bye bye....

Li kieku kont jien jew int flok l-izviluppaturi, tghid il-MEPA kienet timxi maghna b'qalb daqshekk hanina jew kienet tuza l-burokrazija taghha u tghidilna li

'ladarba ma gewx osservati il-ligijiet tar-Repubblika ta' Malta, allura dan l-appell jigi null u michud'
?


...u allura tghid ghandha ragun il-Ministru ghal Ghawdex dalghodu waqt il-launch ta' l-eku-Ghawdex tghid: li mhux etika li l-Ministeru jiehu xi pozizzjoni kontra jew favur xi progett ghax "dak xoghol l-awtoritajiet kompetenti".

X'tahseb eh?

Echo-Ghawdex


Il-bierah sirt naf li l-Ministru ta' Ghawdex ser taghmel launch ta' porcess konsultattiv dwar l-eco-Ghawdex fil-Wied tal-Lunzjata.

S'intendi ma kontx mistieden. Kont kurjuz li mmur u nara min huma l-mistednin. X'seta gara? Ma jhallunix immur il-Wied?

Mort. Jien u niezel bdew gejjin il-memorji ta' meta ghamilt 9 snin nahdem f'dan il-Wied tal-Lunzjata. Bhala ghalliem kont niehu l-klassijiet t'Ghawdex jaghmlu fieldwork f'dan il-wied. Lill-istudenti kont inqassamhom fi grupp u min jistudja l-ghasafar tal-post, min jaghmel survey dwar iz-zibel li jingabar fil-wied, min jahdem fuq il-pjanti tal-wied, min jaghmel esperimenti marbuta mat-temp....Insomma kont nivvinta u kont noghxa nara t-tfal jitghallmu u fl-istess hin jiehdu pjacir. Ghadni sallum niltaqa ma xi tfal (illum tfajliet u guvintur) u jghadduli kumment: "Tiftakar sir meta kont tehodna il-Lunzjata?"

"U zgur li niftakar!"

Imma illum ma mortx nara 'hands-on activity' tafux. Ma kienx hemm wisq x'taqbad - u ifhmuni.

Mort nisma u nosserva.

Lhaqt bicca mid-diskors ferm sabih tal-Ministru dwar kemm il-Gvern qed jaghmel favur l-ambjent t'Ghawdex....diskors li int tista' taqrah specjalment fuq il-mezzi tal-media tal-PN inkluz l-editorjali tat-Times u s-Sunday Times.

Min kienu l-mistednin allura?

hehehehehe

Is-sindki tal-Kunsilli tal-villaggi sbieh u pittoreski tal-gzira ekologika :)

Iva...kien hemm is-sindku li qabel l-elezzjoni li ghaddiet tnejjek wahda bin-nies zul minn hemm. (AQRA HAWN).

Is-sindku li tghidx kemm tefa' terrapien f'wied tant li tal-MEPA marru jnaddfuh warajh u min fuq arrestaw lil Kunsillier ta' l-AD John Mizzi talli mar jiehu r-ritratti (AQARA HAWN)

Is-Sindku li mela' l-irdumijiet tas-Sanap fil-Munxar bil-konkos (AQRA HAWN)

U nista' nibqa nsemmi wiehed/wahda wara l-ohra....

Interessanti kien hin il-mistoqsijiet.

Min tkellem?

Number 1: HADD mis-sindki Nazzjonalisti (of course)

Tkellmu pero is-sindku tax-Xewjkija u s-sindku tax-Xaghra. U min minkom irid jitghallem xi tfisser NIMBYism messu gie dalghodu.

Interventi ohra saru minn ambjentalisti Maltin li gew fil-post ovvjament mhux permezz tat-trasport pubbliku (peress li dan f'Ghawdex ma jezistix).

U semmewlha (lill-Ministru) dwar il-pozizzjoni taghha dwar diversi 'zviluppi' li saru taht ghajnejha jew hemm proposti li jsiru.

U l-Ministru tassew clever tafux.

"Il-Ministeru mhux responsabbli mill-hrug ta' permessi f'Ghawdex"

U qalet li mhux etika li l-Ministeru jiehu xi pozizzjoni kontra jew favur xi progett...."Dak xoghol l-awtoritajiet kompetenti"

Tajjeb ukoll....
Nisthallilkom tghidu...'allura l-Alternattiva Demokratika tassew ma jafux x'inhi etika meta johorgu pozizzjonijiet cari kontra spekulazzjoni f'Ta' Cenc, il-qerda tas-sbuhija tar-Ramla l-Hamra u postijiet ohra bhal Hondoq ir-Rummien u d-Dwejra'

Ara... tassew Eku-Ghawdex u mhux EKO-Ghawdex. Hemm differenza.

Insomma qabel ma tlaqt mort fuq il-Ministru u s-segretarju taghha is-Sur Borg u fakkarthom li nistenna li tibaghtilna ghal laqgha mal-Ministeru bhala parti minn dan il-process konsultattiv.

Nemmen li bhala Alternattiva ghandna wisq x'noffru biex dan l-EKU jsir tassew EKO.

Meta l-AD hrigna bl-idea ta' Ghawdex bhala gzira ekologika (sentejn ilu) konna nafu x'qed nghidu.

Tlaqt nigri ghax ridt nara x'qed jigri mill-appell quddiem il-bord tal-MEPA dwar il-famuzi villel tar-Ramla l-Hamra li ironikament instemghu f'Ghawdex fl-istess jum u kwazi fl-istess hin.
Imma lahhaqt ma' kollox.

Naf li hawn minnkom jiehdu gost jidhqu u allura dalwaqt nikteb ir-rakkont minn go l-'awla' tal-bord tal-Apelli tal-MEPA. Ha nsemmiha 'Il-Qorti tal-Kangaruw'. Naf li mhux title originali sakemm ma nsibx xi haga aktar originali :)

Sahhiet

Victor

Thursday, 10 July 2008

Red Alert once more at Ramla l-Hamra

Pardon me for having to repeat, but as predicted, the fate of Ramla l-Hamra was to be decided after the last general election.

At the same time we are talking about the prospects of turning Gozo into an ecological island thus creating sustainable jobs and quality tourism infrastructure, the MEPA which falls under the direct order of our Prime Minister is to decide on the further developments at the former Ulysses Lodge site by the legendary Calypso Cave in Ramla l-Hamra.


The MEPA’s Appeals Board (which, mind you, falls under the direct responsibility of Gonzi) will decide this coming Friday, the 11th of July, the proposed development at the former Ulysses’ Lodge site, in Ramla Bay.

If the government truly believes that Gozo deserves to be a distinct tourist destination, investing in buying the property and turn it to its original state would be a long term solution for such controversies. The same way the Malta government invested in spending millions of Euros to buy ‘Dar Malta’ in Brussles, the same should be dedicated in the creating a tourism infrastructure at Ramla l-Hamra combining its geomorphologic features, Roman archaeological remains and the endangered fauna, flora and sand dunes. All these provide a future of niche market tourism where all Gozitans in general would benefit from.”

On the other hand, if the Government does not have the courage or will power to safeguard Gozo, environmental NGO’s should be encouraged to set-up a National Trust Fund in order to do so.

And a last word to those greedy ones:


"The island of Gozo does not belong to you or me or them - it belongs to all the people of Gozo and their future progeny. We only have it on loan and it is our duty to safeguard it for future generations"


Fingers crossed

Victor