Friday, 11 July 2008

Il-Kappella tal-Kangaroo

Il-Mepa Qorti tal-Kangaroo,” huma fost il-kliem ibsin użati mill-Imħallef Joe Galea Debono fil-konfront ta’ l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar f’kawża li fetaħ bħala ċittadin komuni, flimkien ma’ aktar minn 30 persuna oħra (aktar dettallji HAWN)
Wasalt fic-Centru ta' l-Universita' (Ghawdex) fit-triq li taghti mix-Xewkija ghall-Imgarr f'xi l-11:05.

F'dan il-post hemm kamra mdaqqsa li fiha kultant jiltaqa' l-Bord ta' l-Apelli tal-MEPA. Ghal min ghadu ma jafx, M.E.P.A. tfisser Malta Environment and Planning Authority. U Ghal min forsi ghadu ma jafx, tajjeb li lkoll inkunu nafu li din l-Awtorita' m'ghadhiex taqa' taht il-Ministru George Pullicino, izda 'ghall-grazzja t'Alla' taht wiehed aqwa minn Ministru. Il-MEPA issa taqa' propju taht il-Prim!

U tghidx kemm kien hawn nies qabel l-elezzjoni generali xejru bnadar u ferhu ghax hasbu li ladarba l-MEPA ser taqa' taht il-Prim, l-affarijiet issa ser jimxu aktar bil-galbu! Sahansitra anke ghaqda ambjentali qalet li thossha gratified li l-Prime Minister highlighted the importance of sustainable development u il-htiega tal-MEPA reform in his recent diskors tal-Parliament.

Wow!

Ha nkompli nghidilkom dwar il-kappella tal-Kangaroo....

Allura ghandkom tkunu tafu li c-Centru ta' l-Universita f'Ghawdex zmien ilu kien sptar ghal persuni b'mard mentali u s'intendi bhal kull istituzzjoni fil-pajjiz sagru u kottoliku taghna; kont issib il-kappella.

Meta mbaghad minn sptar sar ic-centru ta' l-Universita', din il-kappella inbidlet f'lecture room.

U meta l-Board ta' l-Appelli tal-MEPA jkollu bzonn jisma' l-appelli f'Ghawdex, din il-kappella taqbez qabza ohra u tinbidel f'kawzi-awla gudizzjarja.

Fhimt 'l ghaliex il-kappella tal-Kangaroo issa?

Mhux biss. Isma' x'gara illum perezempju....

Kif ghidt, wasalt f'xi 11:05. Kien hemm xi nies fuq barra b'xi kartelluni biex jipprotestaw mall-MEPA talli ghadha ghaddejja bil-kwistjoni ta' l-izvilupp fir-Ramla l-Hamra. (ara r-ritratt).

Hafna ppreferew joqghodu barra biex jidhru fuq is-Super One. Halli ghalihom tas-Super One f'okkazjoni bhal din! Nahseb indumu xahar nisimghu l-istess fin-news tas-7.30. Jew forsi il-kumitat ta' l-etika il-gdid tal-lejber jaghtihom parir biex dawn l-istrategiji jbiddluhom?

Jien dhalt fil-kwazi-awla peress li kien hemm l-aircondition u sabiex nilhaq post bil-qieghda quddiemnett halli nisma', nara u nifli sew.

U mnalla ghax kull ma kien hemm tuzzana siggijiet! Gbidt wiehed u poggejt fuqu. Ftit wara bdew dehlin hafna nies u spiccaw bil-wieqfa. X'hin Spietri bejli (ic-chairman tal-board tal-Appell u dak li hareg ghall-elezzjonijiet man-Nazzjonalisti u li gie appuntat Chairman mill-President tar-Repubblika fuq parir tal-Ministru tal-Gustizzja) beda jghajjat u jkecci lil kull min kien bil-wieqfa. Dun Manwel ghamel sewwa. Dak sab mejda f'kantuniera u pogga bil-qieghda hemm.

Imma tant il-kwazi-awla bdiet timtela bin-nies li l-aircondition ma baqax jaghmel effett. In-nies bdew irewhu. Jien kelli nqum minn bil-qieghda bis-shana. Wiehed minn tal-Board ipprova jiftah tieqa. Ic-chairman tal-Board kien jidher li kellu tensjoni fuqu ddoqq u beda jghajjat ma' siehbu: "Hallikom mit-twieqi, hallikom mit-twieqi"

L-Appell tar-Ramla l-Hamra beda jinstema f'xi 13:00.

Allura mill-11:05 sas-13:00 kelli x-xorti noqghod nisma' bid-decizjonijiet ta' l-appelli minn dan il-famuz board. U kien hemm appelli tafux! U daqshekk iehor kien hemm periti u avukati. Heqq kulhadd irid jiekol hux.

Miskin ic-cittadin!

Hin minnhom it-tifel ta' wiehed mill-izviluppaturi tar-Ramla mar biex jigbed ritratt. Jien gejt nidher gharqan xraba u fl-istess hin bi tbissima. Izda ma kienx mument li c-Chairman induna bil-flexx ghax sbroffa u beda jghid:

"Dan il-post (cioe l-ex kappella) huwa kazi-awla. Ma rridx ritratti." Victor (ghax kemm ukoll kien jismhu l-'fotografu' qallu li ser ihassar ir-ritratt.

"U ma rridx nies bix-shorts"

U povru Martinu li kien bilqieghda hdejja kien wiehed minn dawk il-povri cittadini li gew mieghi biex nuru d-dizapprovazzjoni taghna ghall-izvilupp tal-villel taht Ghar Calypso fir-Ramla; kellu jitlaq 'l barra.

Jien le imma :)

U allura kien hemm ukoll periti li kienu lebsin ix-shorts. Dawn kellhom imorru id-dar, jilbsu qalziet twil u jerghu jigu lura.

Messhom ghamlu tabella fil-bieb tad-dhul ta' din il-'kwazi-awla'.....kieku jien kont nikteb hekk:

Hawnhekk kien hawn kappella
u allura ma tistax tidhol b'qalziet ta' taht jew bix-shorts.


Smajt kemm-il appell imma ma smajtx decizjoni wahda mgiddma. Stajt ninnota l-espressjonijiet ta' stmerrija fuq ucuh ic-cittadini. Bdejt ukoll nara espressjonijiet differenti fuq ucuh xi periti u avukati. Daz-zgur.

Povru cittadin!

L-appelli kollha diferiti ghad-29 ta' Novembru 2008 (dak iz-zmien ma nahsibx li jigu lebsin ix-shorts).

Biex tghaxxaqha, hin minnhom issa bdew dehlin il-gurnalisti. "Ma rridx ritratti! Ahna hawn qed naghmlu xogholna" rega' ghajjat ic-Chairman tal-Bord ta' l-Appelli tal-MEPA.

"Anke ahna qed naghmlu xogholna" qallu Mark Micallef tat-Times u kien hemm gurnalist iehor urieh il-Press Card (bhal dik ta' Jerrfrey Pullicino Orlando, tiftakar?).

Kif dahlet il-gurnalista ta' l-Independent, mar fuqha l-pulizija ta' l-ghassa u stahbiha wara kolonna. Ma nafx 'l ghaliex. Ma tghidx kienet liebsa ndecenti fil-kappella tal-kangaroo!

F'xi s-13:00 resqu l-avukat Charlie Galea f'isem l-izviluppaturi tal-villel tar-Ramla u l-Perita ta' Dimech u fuq in-naha l-ohra dawk li kienu ghamlu l-oggezzjoni.

Waqa skiet perfett, waqt li corma Nglizi (li jghixu Ghawdex) resqu 'l quddiem bhallikieku ser jifmhu xi haga minn dak it-tgedwid bil-Malti.

Membru tal-board staqsa 'l ghaliex fil-file ma hemmx record li l-appell thallas mill-applikanti.

L-avukat Galea sostna li l-izviluppaturi baghatu l-fee.

Il-membru tal-board beda jispjega li apparti li fil-file tieghu ma hemmx dan ir-record, is-somma tal-fee ma kenitx kompatibbli mal-legal notice li kienet harget dan l-ahhar.

"Allura ghidulna kemm ghadna nhallsu u nhallsu" qal l-avukat f'isem l-izviluppaturi.

U ara daqsxejn kemm ic-Chairman ghandu qalb hanina....

Beda jiddetta hekk waqt li l-iskrivana tal-Board bdiet tittajpja fuq il-laptop....

"Fi zmien 10 t'jiem l-appellant irid jirranga l-affarijiet (cioe' l-hlas dovut)....u d-decizjoni finali diferita ghad-29 ta' Novembru."
Bye bye....

Li kieku kont jien jew int flok l-izviluppaturi, tghid il-MEPA kienet timxi maghna b'qalb daqshekk hanina jew kienet tuza l-burokrazija taghha u tghidilna li

'ladarba ma gewx osservati il-ligijiet tar-Repubblika ta' Malta, allura dan l-appell jigi null u michud'
?


...u allura tghid ghandha ragun il-Ministru ghal Ghawdex dalghodu waqt il-launch ta' l-eku-Ghawdex tghid: li mhux etika li l-Ministeru jiehu xi pozizzjoni kontra jew favur xi progett ghax "dak xoghol l-awtoritajiet kompetenti".

X'tahseb eh?

3 comments:

Mark Spiteri said...

Don't give up AD. We still need you.Grazzi Victor ta' dan ix-xoghol volontarju u l-pacenzja li tiehdu. I am one of your voters. I'm sure next time you will get a greater amount of votes since nationalists (like I was) are aware of the lies by GonziPN. You have our support. Please continue helping us move away from these crazy government institutions.

Anonymous said...

POVRU CITTADIN

Victor, you are absolutely right. Who in his right mind will continue to pursue this matter if it was not a great love for Gozo now and for its future? All I say is 'furstrate and frustrate, but it will never be enough for AD or NGOs to give up.
Frustration yesterday started form the beginning when the seats available were hardly enough for a full room of people. Some or many who had been waiting for a long time had to go home because they could not be standing during the session (or were wearing shorts).

Povri nies li stennew u gew trattati bhad-dubbien.

Anonymous said...

Kif dejjem nibdew mill-gdid? Issa nigu ghal dan il-progett Eko-Gozo. Kieku nigbru dawk is-suggerimenti li saru f'dawn l-ahhar snin, kieku ma ghandniex bzonn ta dan il-progett! Issa ha nibdew mill-gdid ghal darba ohra. Ghaliex?