Monday, 16 February 2009

Il-parking tal-ħaddiema Għawdxin fl-Imġarr

Fit-2, ta’ Dicembru 2008, laqqat ticket.

Dak inhar stess ktibt lil Board ta' l-Appell ghax hassejt li dan kien serq sfaccat.


U ktibtilhom hekk....


Lill-Board ta’ l-Appell

26, Triq l-Arcisqof

Il-Belt Valletta


Sinjuri,


Bir-rispett nitlobkom tilqghu l-oggezzjoni tieghi ghall-avviz hekk imsejjah ta’ kontravvenzjoni (197 -07422-2). Id-deskrizzjoni tal-kontravvenzjoni li jien sibt imwahhla tal-windskrin tal-karozza tieghi jindika li l-kontravvenzjoni kienet ghax min ta din il-kontravvinzjoni dehru jew dehrilha li jien kont ipparkjajt fuq double yellow line. (bghattilkom kopja tat-ticket/l-avviz ta’ Kontravvenzjoni).

Dan assulutament mhux minnu u ha nispjega:Jien haddiem li ta’ kuljum immure ghax-Xoghol Malta. Ilni is-snin. Dan l-ahhar, biex nifranka l-flus, inhalli il-karozza ipparkjata l-Imgarr u nuza l-karozza tal-linja jew mezzi ohra ta’ transport ghal post tax-Xoghol tieghi. Minn mindu meta ix-xoghol tal-car park fl-Imgarr, saret kwazi impossibbli li ssib parking decenti sakemm ma tmurx lejn malta kmieni qabel il-vapur tas-7.30AM. Allura wiehed jispicca jew jipparkja taht Chambrej (hdejn l-ufficini tal-Gozo Channel (ara ritratt: parking tal-haddiema Ghawdxin taht Chambrej) jew inkella ‘l boghod hdejn il-Marina. Jien wiehed li ilni s-snin nipparkja taht Chambrej.Meta tlesta il-carpark, ahna l-Ghawdxin ittamajna li issa jibda jkollna parking decenti. Pero gara li rari insib spazju f’dan il-carpark peress li operaturi li jikru l-karozzi juzawh bhala parking area lejl u nhar. (ara ritratt: il-carpark fejn huwa normalment okkupat mill-Jeeps u karozzi tal-kiri). Kull filghodu li nghaddi nfittex spazju hawnhekk QATT ma rajt Avvizi ta’ Kontravvenzjoni mwahhlin mall-windskrin tal-karozzi tal-kiri li okkupaw carpark shih.Allura minkejja l-famuz inawgurazzjoni tal-faci

litajiet tal-port ta’ l-Imgarr, xorta wahda ahna l-haddiema li rridu naqsmu lejn Malta ghal hobza ta’ kuljum, spiccajna nipparkjaw that Chambrej xi drabi anke fit-tajn u trejqa bla asphalt (ara r-ritratt).
Nitloblok sinjuri tharsu lejn ritratt propju tal-Karozza tieghi Golf GAC-038 bit-ticket fuq il-windskin li tghid li qieghed ipparkjat fuq id-double yellow line. Nitloblok sinjuri tinnotaw li id-double yellow line huwa aktar minn 5 metri l-boghod mill-karozza tieghi. (ara: Double yellow line u l-karozza tieghi).
Ilni s-snin nipparkja f’dan il-post u ebda wordin qatt ma tfacca taht Chamnbrej biex jaghti t-tickets. Forsi dan jew din il-wordin haseb li kont ta’ kontravenzjoni ghax ma jkunux jistghu jghaddu korozzi ohrajn minn bejn id-double yellow lines u l-karozza tieghi? Ghal din ir-raguni hadt ritratt ukoll tan-naha l-ohra tal-karozza tieghi (ara ritratt: spazju bizzejjed biex jghaddu korozzi ohrajn).
Biex ikolli prova ta’ dan gbidt ritratti tal-karozzi ghaddejjin minn kull naha, kemm minn naha tal-lemin tal-kaorzza tieghi , cioe, fejn hemm id-double yellow line, u kemm minn naha l-ohra. Ir-rizutat hu li l-karozzi u vetturi ohra jghaddu komdi minn kull naha. (Ara ritratt: mhux ta’ kontravenzjoni ghall-vetturi lanqas minn naha tad-double yellow lines).
Ghalhekk inhoss li din il-kontravvenzjoni/ akkuza ta’ reat hija mill-aktar ingusta u nitlob li il-Bord ta’ l-Appell jilqa’ t-talba ta’ l-appell tieghi u dan ghaliex:1) mhux veru li kont ipparkjat/wieqaf fuq double yellow line;


u

2) lanqas kont ta’ ebda xkien ghall-ebda vettura li setghet tghaddi mill-lemin jew mix-xellug ta’ fejn konna ipparkjati.


Barra milli ipprovdejt ir-ritratti bhala prova ta’ l-argumenti tieghi, ghandi numru ta’ persuni li offrew li jkunu xhieda jekk ikun hemm mil-htiega u dan peress li s-sens komun ma jenhtieg forza.


Victor Galea

Tel: 79017017


fl-4 ta' Frar, 2009


Ircevejt mill-Bord dwar il-Petizzjonijiet li:


"Il-Bord dwar il-Petizzjonijiet ACCETTA il-petizzjoni tieghek dwar il-kontravenzjoni bin-numru 197-07422-2"


Izda il-burokrazija ta' l-ufficini tal-gvern ziedet tghid: "IL-BORD IWISSIK BIEX MA TERGAX TIRREPETI L-OFFIZA".


X'offiza hi? Kieku aghmilt offiza zgur li ma kontx noqghod nappella!


Insomma, mieghi kien hemm 13-il karozza ohra li laqqtu ticket. Lkoll ktibtilhom li jekk iridu jappellaw, jien kont lest li nipprovdilhom ir-ritratti. Tnejn biss minnhom kellmuni.


Forsi kien hemm min mar jixtri xi flixkun Johnnie Walker ghal xi hadd?


Meta ser nitghallmu ahna l-Ghawdxin li hemm bzonn li ahna stess naqbzu ghad-drittijiet taghna, u mhux nixxenqu ghall-favuri u l-pjaciri?


Jien irnexxieli. Int ghandu jirnexxilek ukoll jekk thoss li qed issir ingustizzja mieghek. Toqghodx tibza mill-babaw!

Sunday, 15 February 2009

Iċ-Ċensura mit-Torċa


Ircevejt kopja ta' 'Ittra lill-Editur' li ntbagħtet lil Gazzetti kollha bil-Malti, inlkuż lill-Mument, l-Orizzont, in-Nazzjon, it-Torċa u l-Illum. Naf biha ghax din l-ittra tas-sur Camilleri minn Nadur intbaghtet ukoll lin-newsletter elettronika ta' Alternattiva Demokratika.

L-ittra tirrgwardja il-kaz maħmuġ dwar kif il-Knisja, l-Gven u l-MEPA ħadmu qaqoċċa kontra l-bdiewa sabiex minkejja li l-istudju ambjentali wrew li bini ta' ċimiterju fuq xagħri fin-Nadur ser jagħmel ħsara diretta fuq l-ilma naturali, ix-xogħol baqa' għaddej xorta waħda.

Kif inhu mistenni l-istrateġisti nazzjonalisti ma ippubblikawx din l-ittra la fin-Nazzjon u lanqas fil-Mument.

Ta' l-Orizzjont ċempel lill-awtur u qallu li ser jippublikawha fit-Torċa iżda mhux fl-orizzont.

Interessanti li l-istrateġisti lejburisti iċċensuraw dan li ġej mit-Torċa:

"L-istess bħall-Isqof, hu sieket il-Prim Minsitru Lawrence Gonzi, li wara li kkopja l-proposta tal-Alternattiva Demokratika, kien wiegħed li Għawdex se jagħmlu gżira ekoloġika"

Kos hux, kemm joħorġu ċari l-hidden agendas tal-PNPL


www.it-torca.com
Il-Ħadd 15 ta' Frar 2009