Saturday, 5 September 2009

X'inhi l-pozizzjoni tan-Nazzjonalisti dwar il-qerda ta' l-ambjent f'Ghawdex?


Kemm qieghdin tajjeb kos hux!
Waqt il-protesta tal-Mushrooms fl-Gharb, is-sindku Nazzjonalista ta' l-Gharb talab lil Partiti politici sabiex jaghmlu l-pozizzjoni taghhom cara dwar l-ambjent f'Ghawdex!


Kieku staqsa lil Partit tieghu nahseb kien ikun ahjar.
Xejn personali sur Sindku imma mhux sewwa li tipprova titfa' lil kulhadd f'keffa wahda.


Ezattament bl-Ingliz ighid hekk:


"The Council applies all Gozo politicians to declare publicly their position against the distortion of Gozo environment and countryside with a development in an ODZ zone." ara HAWN


Mur ghidilhom lin-nies li jien bhala Kelliemi ta' l-AD ghal Ghawdex kien ilni nigri wara s-sindku sa minn Novembru tas-sena l-ohra sabiex issir konferenza stampa dwar dan il-kaz!? Kien gie anke l-perit Cacopardo u l-Profs Cassola.

Minkejja kollox pero' inhoss li ghandi nirringrazzja lis-sindku u l-kunsill lokali ta' l-Gharb ghal pozizzjoni li issa hadu fl-interess tar-residenti ta' Triq Frangisk Portelli u tal-madwar.

Issa l-kunsill ghandu l-istqarrija ufficjali ta' l-AD dwar dan. Tghid ser ikollu xi rispons minn naha tal-PN u l-PL li huma jirrapprezentaw?


Niddibuta. Jew?-----------------------


STQARRIJA STAMPA


05/09/2009


Ghandu jinstab sit iehor ghall-impjant tal-faqqiegh - AD


Alternattiva Demokratika tappoġġa lir-residenti tal-Għarb fl-oggezzjoni tagħhom għall-impjant tal-produzzjoni tal-faqqiegħ ftit metri l-bogħod miż-żona residenzjali, il-Villagg tas-Snajja Ta' Dbiegi u 200 metru biss il-bogħod mill-Lukanda Kempinski San Lawrenz.


Il-Perit Carmel Cacopardo, kelliemi ta’ AD dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u l-Gvern Lokali qal li minn eżami tad-dokumenti tekniċi sottomessi ma jirriżultax minn fejn ser jinġieb il-ħmieġ tat-tiġieġ li ser jintuża fil-produzzjoni tas-substrate għall-faqqiegħ. Imkien ma jingħad dwar jekk l-industrija tat-tiġieġ f’Għawdex hiex f’posizzjoni li tippovdi dak meħtieġ għall-proġett tal-produzzjoni tal-faqqiegħ fl-Gharb.


Minn dak li hu magħruf jirriżulta li f’Għawdex m’hemmx biżżejjed irziezet tat-tiġieġ biex jistgħu jissuplixxu l-impjant għall-produzzjoni tal-faqqiegħ u allura dan ser ikollu jinġieb minn Malta.


Dan kollu, żied jgħid Victor Galea kelliemi ta’ AD għal Għawdex, juri mhux daqstant li l-proġett m’għandux isir, imma li postu la hu fl-Għarb u probabilment l-anqas f’Għawdex.
Mhux ta’ b’xejn li l-Project Description Statement, żied jgħid Galea, ikkonsidra numru kbir ta siti alternattivi. Għax l-ebda waħda minnhom m’hi aċċettabbli. Is-sit tal-Għarb bħas-sit tax-Xewkija hu wisq viċin l-abitat. Għandu għaldaqstant jinstab sit alternattiv.


Ralph Cassar


PRO - AD, The Green Party


-------------------------------------------------------


I suggest you have a look at the contribution by Perit Carmel Cacopardo on this subject (mushrooming of the eco-island) by clicking HERE.

Thursday, 3 September 2009

No To Gharbitrary Planning Proposals


The Gharb Residents' Association has again joined forces with other entities to protest against the proposed mushroom factory in Gharb in an area as big as 2 football pitches in yet another Outside Development Zone and immediately adjacent to a residential area.
Special thanks to Moviment Graffitti, who, earlier this week, protested in front of the MEPA Offices and made a particular mention of this proposed factory in Gharb.


With reference to the Project Description Statement (PDS) commissioned by the developers, it is noteworthy that since 2003, MEPA recommended a site at the Xewkija Industrial area. However, when they realised that there was a residential area within the zone, MEPA itself recommended withdrawal of this application because this development would have created hazards to the residents there.


Therefore what is unacceptable for Xewkija residents is likewise unacceptable for the Gharb residents.Such a planning application should never be proposed near any residential area in Gozo. The raw sewage outflow in Wied il-Mielah Valley, Gharb, coupled with the stench of chicken manure from a mushroom farm would further compound the deterioration of the health and safety of the residents here.Victor Galea - for the rights of the residents and protection of Gharb