Friday, 18 April 2008

Xoghol li ta' min ifahhru

Xoghlijiet infrastrutturali u ta’ tisbih qed isir fit-triq li mir-Rabat taghti ghal Marsalforn, Ghawdex.Intant L-Awtorita tat-Trasport tghid li xoghol ta' restawr f'Marsalforn mhux sodisfacenti. It-Times of Malta irreferit ghat-tbazwira tal-famuza bankina li saret bil-barka ta' l-istess kunsill lokali taz-Zebbug. Kien sar xoghol illegali li milli jidher xi hadd (ukoll kunsillier fl-istess kunsill), hakem bicca mit-triq pubblika li milli jidher kellu f'mohhu li jaghmilha parti mill-kiosk. Jidher li ried jokkupa l-art sabiex jaghmel l-imwejjed u s-siggijiet f'din it-triq. Wiehed jipprova jaqla lira hux!

Il-Ministru tat-Trasport u l-Awtorita' kienet ordnat li x-xoghol jitwaqqaf minnufih anzi jerga' jigi irrestawrat.

Hemm partita kawzi ghaddejjin fil-Qorti tal-Magistrati wkoll mid-dehra.

Kont ktibt dwar dan HAWNHEKK. Xi hadd ikkumenta hekk:

L-unika haga li kien jonqsok tghid kienet li l-Ministru tat-Trasport huwa Austin Gatt u li flimkien ma' kuginuh Lou Bondi’ ghandu flat tefa’ ta’ gebla 'l boghod.

Tghid ghandu (jew ghandha) ragun?

Nerga' nistaqsi : Min se jhallas?

1 comment:

Wangbu said...

Hello! I am a reader from the Philippines. I found your site very interesting. It is worth the visit.