Friday, 30 May 2008

Malta: imhatra min jilghaq l-aktar

L-Eccellenza Tieghu il-President tan-Nazzjon Taghna, l-avukat Dr. Eddie (Edward) Fenech Adami jircievi lill-membri tal-Federazzjoni Kaccaturi u li jghidu li 'jikkonservaw' fil-Palazz il-Belt Valletta.

Ara daqsxejn :)


Imbaghad ohra...
2 comments:

Charlie Mifsud said...

Tghid qed jghid lil EFA li tmejjel bihom? Jew l-EFA qed ighidlu grazzi talli uza lill-FKNK bhala pupazzi?
Tghid qed jidhqu dwar il-kuntratt li ghamlu il-PN (u sahansitra l-MLP) li l-kacca u l-insib fir-rebbiegha ser jibqghu ghall-eternita'?

Karmenu Galea said...

Veru li f'Malta hawn il-laghqin ghax wara li intom tal-Alternatttiva Demokratika kontu l-pijunieri biex Malta tidhol fl-Unjoni Ewropeja, Missier Malta fl-Ewropa uzakom bhat-tiolet paper u flaxxjakom fit-toilet, imbghad ic-Chairperson taghkom Dr. Harry Vassallo fl-ahhar elezjoni mar jitlob il-proklama lill President biex jahfirlu talli ma bghatx il-formoli tal-Vat Vojta Lura(mhux ghax kellu jhallas xi taxxi kif qal in-NET TV).
Issa ghidli minn hu l-iktar laghqi habib?
Karmenu Galea
Ta' Gerfxa