Friday, 30 May 2008

Min ma jibkix ma jerdax

Kos kif inhi n-natura!
Kull xi 3 jew 4 sighat tisma' bikja hafifa.
Hazin ghalik jekk ma taghtix kaz.
Immur nerfghu fuq spajjella.
Ftit minuti fil-kwiet.
"Dan mhux bizzejjed" jibda ighidli f'xuftejh.
U jekk ma taqdihx jibda l-'weq weq'.
X'irid mela?
Sew ighidu li 'min ma jibkix ma jerdax!'
U n-natura u l-istint diga ghallem din il-lezzjoni lil Savio.


U ha nghidilkom....
Savio tghallem din il-lezzjoni bl-amment.


Tabilhaqq...
Hawn min din il-lezzjoni jgorrha tul hajtu kollha....mhux il-babies biss.

Tislijiet

Victor

13 comments:

Ian said...

Ahna nghidu wkoll, 'min jeqred jerda'.

Kumbinazzjoni hekk konna qed nghidu l-ufficju, kif certu nies jakkomodawhom biex 'jehilsu' minnhom, daqs kemm ikunu fitti.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Claire said...

Pero - hemm min jibki biex jiehu dak li hu tieghu bi dritt, u hemm ohrajn li jibku biex jibilghu kollox....nafu hafna bhal dawn....u mhux helwin bhal Savio

Brigitte said...

Heqq imma f'dal-pajjiz tibki trid biex tiehu dak li jkun dovut lilek u gieli ghalxejn tibki ghax tibqa' b'xejn xorta. Imbghad ghax xi hadd ikun jaf lil xi hadd (il-hbieb tal-hbieb biex nifthemu) dawk il-hin kollu jerdaw qishom sangisugi habib!

Pauline said...

Savio huwa tarbija allura irid jibki biex jerda, Imma x'hin jiehu dak li bi dritt ghalih jerga jiskot u jerga jibki x'hin verament ikollu l-bzonn. .

Il-lezzjoni missna nitghllmuha lkoll ghaliex jekk niehdu dak li hu bi dritt taghna wara ghandna d-dmir li noqghodu kwieti u nergghu nibku x'hin verament ikollna bzonn u mhux ghalxejn.

elizabeth said...

quick learner savio :) ir realta ta pajjizna kollha nafuha... ghid lil savio jibki ghal dak li hu tieghu ... sakemm ma jkollux parrinu il hin kollu mieghu, bilfors irid juri snienu... keep it up galea jr :)

Louisa said...

U kemm qed jghallmek Savio! Prosit hey! Xi hlew...

Marthese C said...

It is a pleasure to see you holding Savio.
yes dear, babies are VERY clever, they know how to get what they want and it's a lesson they will keep using till God knows when with us parents. Unfortunatly adults use this too but that does not make them any better beings then others, anzi.......
Hope that lovely Savio will grow up not needing to use this tactic
Love and kisses to you all
Marthese

mary anne said...

kemm hu helu, savio jaghmilha b' mod naturali u kif inhu fil process tieghu imma f' dan il pajjiz ghad hawn min ghadu f' dak l-istat.
nibku u nilghaqu ghax nghiduha kif inhi biex tasal trid taqdef u t-triq iebsa mhux ghal dawk il-partita lolilops li hawn iduru.
ghax komdu li tibqa terda!

simongalea said...

Vic,

Savio bir-ragun jeqred u jibki ghax li jixrob hu dritt tieghu! Il-farsa hi li minn jeqred u jibki ghad-drittijiet tieghu u favur gustizzja socjali u ambjentali mhux dejjem jinghata widen waqt li hawn 'min' jinghatawlu 'drittijiet' li ma jappartenux lilu jew li ma humiex gustifikati. EMMMMMM xi supermarket go ODZ?
Ibki Savio ghax bi dritt li qed tiehu ma ghandhekkx ghalfejn tidejjaq:)

Marvic said...

Prosit Savio ghax in-natura diga qieghda tghallmek kif tistaqsi ghal bzonnijiet tieghek u sibt lil min jisimek u jaghti kasek. J'Alla li matul il-hajja ma jkollokx bzonn issemma l-'weq weq' tieghek ghal dak li ghandek dritt ghalih!

joan said...

Poverino. Dak ghandu kull dritt jeqred ghax hekk biss jista jfiehem. Ma ghandi l-ebda dubju li b'genituri bhal Victor u Miriam, Savio mhux ser jeqred bla raguni valida jew biss biex jigbed l-attenzjoni. Rajthom flimkien bil pacejnza kollha u jissapportjaw lil xulxin kemm waqtb li Mir kienet tqila u anke issa wara li twielet Savio. Keep it up my friends and may God bless you xxx

Sanne said...

Interesting to know.