Monday, 28 January 2008

Responsabilta', trasparenza u b'politika nadifa...

Alternattiva Demokratika diga' akkwistat rebhiet kbar f'Ghawdex. Elett fil-parlament, Victor Galea ikompli jahdem b'responsabilta', trasparenza u b'politika nadifa, sabiex...


Ta' Cenc, ir-Ramla l-Hamra u Hondoq ir-Rummien jibqghu protetti, waqt li jinbdew impjiegi marbuta ma' dan i-wirt naturali u arkeologiku uniku;

Il-patrimonju u l-kultura f'Ghawdex ikomplu jigu mharsa;

Jinbeda zvilupp ta' setturi turistici godda;

Jitnaqqas in-noll tat-trasport ghall-Maltin li jzuru Ghawdex;

Titkabbar l-infrastruttura ta' l-Industrija tat-teknologija u back office work f'Ghawdex li jinghata prijorita' nazzjonali f'dan is-settur.

No comments: