Thursday, 21 February 2008

X''inhu l-futur ghar-Ramla, Ta' Cenc u Hondoq? - jiddependi mill-VOT tieghek.Ta' Cenc Ir-Ramla u Hondoq (click on photos to enlarge the natural beauty of Gozo)

Mistoqsija komuni li qed jistaqsuni l-Ghawdxin waqt il-home visits hija din:

"X'jigri mir-Ramla, Ta' Cenc u Hondoq jekk l-Ghawdxin ma jivvutawlekx bi hgarhom u tkun fil-parlament?"

u jien nghidilhom hekk:

Il-proposta dwar Ta' Cenc terga tqum minn bejn l-imwiet

L-applikant/i tar-Ramla villas jergghu japplikaw taht skema ohra

u Hondoq ir-Rummien jeqirduh f'hakka t'ghajn minn taht ghajnejn in-nies

f'IDEJKOM ISSA hbieb.... kulhadd jaf li jien urejt ENTUZJAZMU biex insalvaw lil Ghawdex mhux biss f'dawn il-granet ta' qabel l-elezzjoni.

Anzi, jekk tridu tkunu tafu aktar x'qed nipproponi ghall- Ta' Cenc , ir-Ramla u Hondoq aghfas HAWN.

Grazzi


1 comment:

Anonymous said...

proposti bis-sens ghat-tlett lokalitajiet li xorta jiggeneraw l=ekonomija minghajr il-qerda ta' l-istat naturali taghhom u jitgawdew mic-cittadini kollha.